SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY